VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných
strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim : 
MojeFyzio s.r.o., IČO: 55752861, Lietavská 3092/3 851 06 Bratislava – mestská časť Petržalka (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim.
Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho.
Kontaktné údaje predávajúceho:

MojeFyzio s.r.o., IČO: 55752861, Lietavská 3092/3 851 06 Bratislava – mestská časť Petržalka
Prevádzka: Lietavská 3092/3 851 06 Bratislava – mestská časť Petržalka
Telefón: +421917248836
Email: kontakt@fyzioobchod.sk
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dohľadu
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej
zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v
písomnej forme, v ktorej budú dohodnuté podmienky odchylne od týchto obchodných a
reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito
obchodnými a reklamačnými podmienkami. Novo dohodnuté obchodné podmienky nesmú
byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby
a pod.)
1.2. Na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok sa doplnkovou zmluvou
rozumie zmluva, pri ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytovaná služba, ktorá
súvisí s predmetom danej kúpnej zmluvy, pokiaľ je dodávaný tovar alebo poskytovaná služba
predávajúcim alebo treťou stranou na základe ich dohody.
1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického
obchodu, ktorá je prevádzkovaná predávajúcim obsahuje aj daň z pridanej hodnoty v
stanovenej výške podľa platného právneho predpisu Slovenskej republiky. Nezahŕňa cenu za
prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky obchodné a iné akcie platia do vypredania
zásob, ak pri danom tovare nie je uvedené inak.

1.4. Právom predávajúceho je kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na
internetovej stránke elektronického obchodu, v prevádzke predávajúceho. Takáto zmena sa
nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte neprišlo
k dodaniu tovaru.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe návrhu, ktorý zasiela kupujúci predávajúcemu vo
forme vyplneného a odoslaného formulára prostredníctvom internetovej stránky
predávajúceho, ktorému zaslal návrh na jej uzatvorenie. Predmetom zmluvy je odplatný
prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok,
uvedených v tejto objednávke (ďalej len "objednávka").
2.2. Po odoslaní objednávky bude zaslaná na e-mailovú adresu automaticky generovaná
správa o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len "potvrdenie
doručenia objednávky"). V prípade potreby je možné, že na e-mailovú adresu kupujúceho
môžu byť zasielané všetky dodatočné informácie ohľadne jeho objednávky.
2.3. Potvrdenie o doručení objednávky obsahuje informácie o tom, že predávajúcemu bola
doručená objednávka, ktorá nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
2.4. Následne bude zaslaná na e-mailovú adresu kupujúceho informácia, ktorá obsahuje
oznámenie o tom, či objednávka kupujúceho bola akceptovaná (ďalej len "akceptácia
objednávky"). Obsahom akceptácie objednávky sú názov a špecifikácia tovaru, ktorého predaj
je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o
pravdepodobnej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a
údaje o podmienkach, spôsobe cene a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia
pre kupujúceho, ďalej údaje o predávajúcom ako napríklad obchodné meno, sídlo, IČO a
podobné. Oznámenie môže obsahovať aj iné potrebné údaje.
2.5. Uzatvorenie kúpnej zmluvy nastáva doručením akceptácie objednávky elektronickou
alebo písomnou formou.
2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom
informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách,
týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak,
že:
o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom
použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej
katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných
podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,

o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt
kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich
má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl.
1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo
služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných
a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých
ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu
primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu,
dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky
nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval
na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci
zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a
vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných
článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na
príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote
a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto
obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v
prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na
príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň
poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto
obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho
o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené
s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej
na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri
predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru,
ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval
v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na
príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie
podľa § 10 ods. 5Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci
odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa
§ 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10
týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval
v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na
príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. §
622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných

a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim
podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju
výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach
pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí
služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných
podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať,
a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie
informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu
uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje
jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na
príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto
obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z
kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej
katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných
a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku
na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak
z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej
katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných
a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie
elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných
podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých
predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval
na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto
obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom
systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém
využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
o potrebných úkonoch na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony
popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na
príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je
kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na

príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto
obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval
na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto
obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
2.7. Pokiaľ predávajúci nesplnil svoju informačnú povinnosť podľa bodu 2.6. písmena e)
týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné
náklady alebo poplatky uhradiť.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:
a) v prípade potvrdenia objednávky formou akceptácie je predávajúci povinný dodať
kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, lehote, kvalite a zabaliť ho a zabezpečiť prepravu
spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) zaslať potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvalom nosiči, ako napríklad cez e-mail.
Potvrdenie je povinný zaslať bezodkladne a musí obsahovať všetky informácie uvedené v 2.6.
vrátane formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
d) najneskôr spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu v elektronickej alebo písomnej forme
všetky potrebné doklady na prevzatie a užívanie zakúpeného tovaru a tak isto ďalšie doklady,
ktoré sú predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ako napríklad návod
v slovenskom jazyku, dodací list, záručný list a daňový doklad.
3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný
tovar.
3.3. V prípade nedostupnosti tovaru alebo vypredania zásob, nie je schopný predávajúci
dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, určenej týmito obchodnými a
reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je povinnosťou predávajúceho
ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, poprípade možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy
pre kupujúceho (storno objednávky). Odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo storno objednávky
je možné zaslaním e-mailu kupujúcim. V prípade uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej
časti, je povinnosťou predávajúceho vrátiť všetky platby a teda už uhradenú kúpnu cenu alebo
jej časť, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov v
lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania
objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V
prípade uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej časti, je predávajúci povinný vrátiť už

uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej
zmluvy, kupujúcemu.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Predávajúci oboznámil kupujúceho o povinnosti zaplatiť kúpnu cenu. Táto povinnosť je
súčasťou objednávky.
4.2. Práva kupujúceho: Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne
a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.
4.3. Povinnosti kupujúceho:
a) zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane
nákladov za doručenie objednaného tovaru,
b) prevziať tovar, ktorý bol objednaný a dodaný
c) v dodacom liste potvrdiť prevzatie tovaru svojim podpisom, alebo podpisom ním poverenej
osoby.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu je uvedená obvyklá
dostupnosť tovaru aj s termínom jeho expedície.
5.2. Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa
uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodli v kúpnej zmluve inak. Pokiaľ si túto povinnosť
predávajúci nesplnil, môže ho kupujúci vyzvať, aby dodal vec v ním určenej primeranej
dodatočnej lehote. Ak nedôjde k dodaniu veci ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je
kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.
5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím
lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
5.4. Povinnosťou kupujúceho je prevziať tovar na dohodnutom mieste, podľa kúpnej zmluvy
alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len "miesto"). Kupujúci je
povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom,
povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom
v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).
5.5. Pokiaľ, predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, je
povinnosťou kupujúceho prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, prevzatie tovaru osobou
splnomocnenou kupujúcim. Kupujúci je povinný podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny, o

doručení a o odovzdaní tovaru. Povinnosťou tretej osoby splnomocnenej na prevzatie tovaru
je predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Okamihom doručenia tovaru
kupujúcemu sa tovar považuje za dodaný. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie
tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim
a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim
alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.
5.6. Kupujúci môže skontrolovať obsah zásielky, obal tovaru a aj tovar, ihneď po doručení v
prítomnosti zástupcu predávajúceho, napríklad kuriér. Pokiaľ bude zistená vada tovaru, je
povinnosťou zástupcu predávajúceho umožniť kupujúcemu vyhotovenie záznamu o povahe a
rozsahu vady tovaru, správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. S takto vyhotoveným
záznamom, doručeným predávajúcemu môže kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s
vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a
reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo ním určenej
osoby. Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadami, všetky účelne vynaložené
náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.
5.7. V prípade nedodania tovaru predávajúcim, je kupujúci oprávnený v lehote uvedenej v
bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný
kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od okamihu
doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Peňažné prostriedky sa prevedú na bankový účet,
ktorý určí kupujúci.

6. Kúpna cena

6.1. Kúpna cena za tovar, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve medzi kupujúcim a
predávajúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena"). V prípade ak je
kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar
uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim,
predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej
ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej
zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k
platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie
tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste
dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii
objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.
6.3. Pri zaplatení kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, sa považuje
za deň platby, okamih kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4. Povinnosťou kupujúceho je zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar
v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.5. Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu, ak kupujúci nezaplatí
predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa
nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach.
6.6. Montáž, vynesenie tovaru a náklady s tým súvisiace nie sú zahrnuté v kúpnej cene
a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva
škody na tovare

7.1. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny za
tovar.
7.2. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim
od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí
včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar
neprevezme prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare.

8. Reklamačný poriadok (záruka, zodpovednosť za vady,
reklamácie)

8.1. Kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady, včas a riadne, pokiaľ ide o vadu
tovaru, ktorú možno odstrániť. Povinnosťou predávajúceho je vadu bez zbytočného odkladu
odstrániť.
8.2. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada
týka len určitej súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú
neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8.3. Vymeniť vadný tovar za tovar bez vád môže predávajúci vždy, pokiaľ to kupujúcemu
nespôsobí závažné ťažkosti.
8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol
riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od
kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné
vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší
počet vád tovar riadne užívať.

8.5. V prípade iných neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
tovaru.
8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622
Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok)
a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto
obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné
podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal
možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
8.7. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo určenej osoby.
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej
republiky.Informácie o servisných miestach a určených osobách pre záručný a pozáručný
servis poskytne predávajúci kupujúcemu na zadnej strane záručného listu alebo na požiadanie
telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda
čl. 8. týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený
s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru
vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv
v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a
reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho
a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.
8.9. Na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na
internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sa vzťahuje reklamačný poriadok.
8.10. Pokiaľ tovar vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci,
vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho, má kupujúci právo uplatniť si u
predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru.
8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni
predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne
predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa
bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie
o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie,
ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku
predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo
uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru;
kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho
zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej
výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam
určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť
predávajúci.

8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína
dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie kupujúcim, predávajúcemu
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo na to určenej osobe
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak
sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie
8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu
alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12
písm. a) a c) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku
potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou
osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá
objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola
vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia
osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie
obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení
reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia
o uplatnení reklamácie predávajúcemu.
8.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie
tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej
podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí
spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných
a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu
vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623
Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej
komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu
ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu,
najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie
sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným
spôsobom.
8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. §
623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu
o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo
svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci
alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m)
Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v
odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru. Po určení spôsobu vybavenia
reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených
prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať
dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie
predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie
reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie
predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni
prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ
právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej
zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca
alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo
stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok
odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na
odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy
a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení
reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci
tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie,
náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené
náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci
odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru,
môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná
doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova
uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky
s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
8.18. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol
predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím
k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar
s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné
ťažkosti.
8.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru
do konca záručnej doby tovaru,
ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou
intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním
starostlivosti o tovar,
ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním
v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého
používania tovaru,
ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými
udalosťami,
ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou
či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
8.21. Povinnosťou predávajúceho je vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie
jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) výmenou tovaru,
b) vrátením kúpnej ceny tovaru,
c) odovzdaním opraveného tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
8.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení
reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo
donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať
kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom
a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad
o vybavení reklamácie.
8.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne
prípady stanovená záručná doba iná. Zasielané produkty športovej výživy, potraviny
v darčekových košoch a krmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2
mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje predávajúci
kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.
8.24. V prípade záručnej opravy tovaru sa predlžuje záručná doba o čas, po ktorý kupujúci
nemohol požívať tovar.
8.25. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia
nového tovaru, ale iba na nový tovar. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci
doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa
uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu.
8.26. V prípade odstrániteľnej vady, bude reklamácia vybavená podľa rozhodnutia
kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim
spôsobom:
a) predávajúci vadný tovar vymení alebo
b) predávajúci zabezpečí odstránenie vady
8.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchto
reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená,
predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.
8.28. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú
odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby
mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia
kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu
nasledujúcim spôsobom:
výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením
kúpnej ceny za tovar.
8.29. V prípade neodstrániteľnej vady alebo viac krát opakovanej odstrániteľnej vady, alebo
pokiaľ ide o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktorá zamedzujú riadnemu užívaniu
tovaru ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a
obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci

reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických
parametrov.
8.30. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení
reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto
reklamačných a obchodných podmienok.
8.31. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt
jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
8.32. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt
viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
8.33. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil
svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto
reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie
už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu)
uplatňovať reklamáciu opakovane.
8.34. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre
subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona 102/2014.

9.1. Osobné údaje a ich ochrana

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný
oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého
bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný
oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane
PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v
procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho
súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude
vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie
osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej
vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť
svoj súhlas v zmysle ZnOOÚ, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné
údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti
predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách
a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich
informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch,
zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať
a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na
účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely,
ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a
zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý
zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými
údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5. týchto reklamačných
a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných
údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne
likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov
môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1
mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
1. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred
odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným
a nezameniteľným spôsobom oznámil:
svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných
podmienok,
identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu
objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi
predávajúcim a kupujúcim,
že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu
trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci
fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo
telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,
11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi
a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným
právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas
dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia
zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
účel spracúvania osobných údajov,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v
informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní
osobných údajov nepostupuje podľa § 34 ZnOOÚ,
a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho
osobné údaje na spracúvanie,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
a) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky
spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a
právom chránených záujmov v rozsahu najmä

i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje;
ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho
podľa ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť
poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu
Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto
povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné
údaje,
ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú
osobné údaje poskytnuté,
iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje
sprístupnené,
iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční
prenos osobných údajov,
b) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,
c) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú
predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o
ich vrátenie,
d) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k
porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.
13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať
voči:
spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na
účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
využívaniu osobných údajov uvedených v § 31na účely priameho marketingu v poštovom
styku, alebo
poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 31 na účely priameho marketingu.
14. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať
voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 31 ZnOOÚ vyslovením
oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej
práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade
takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a
preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné
údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a
zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
2. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má
právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu
predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také
rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej
osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného
rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom
predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri
preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku
zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 9.18. týchto Obchodných
podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v
ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo
ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov
predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak

predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie
oprávnených záujmov kupujúceho.
3. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje
svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú
elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo
dňa jej odoslania.
4. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o
tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na
právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
5. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto
obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho
podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti
alebo požiadavky.
6. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi
dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.
7. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade ZnOOÚ pri spracúvaní osobných
údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté
a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:
 Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava,
Slovenská republika, IČO 48 136 999, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105158/B
 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO:   36 631 124, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu  Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 803/S

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Pokiaľ dôjde k nemožnosti splniť svoje povinnosti zo strany predávajúceho,
vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy, z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak
výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo
vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho
vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení
všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar
zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, predávajúci je povinný o tejto
skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu
náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať
objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto
bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť
kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od
oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7
a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon
o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo
dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu

nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti
podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným
spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu
potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
10.4. Začiatok plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy je stanovený na deň, v ktorý kupujúci
alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného
tovaru alebo pokiaľ
a) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného
dielu alebo posledného kusu,
b) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia
tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa
prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred
začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
10.6. Pri odstúpení od zmluvy sa vyžaduje písomná forma, spôsobom nevzbudzujúcim
pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy omylom alebo v podobe zápisu na inom
trvanlivom nosiči, alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a
reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak
oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň
lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných
a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia
od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok,
najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru,
spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú
adresu kupujúceho.
10.8. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, sa zrušuje od začiatku aj každá
doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Nie je možné
požadovať od kupujúceho žiadne náklady alebo iné platby, ktoré súvisia so zrušením
doplnkovej zmluvy, okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10
ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je
predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
10.9. V lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný bez
zbytočného odkladu zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať
predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak
predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej
osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa
považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.10. Zásielky na dobierku nebudú preberané predávajúcim. Odporúča sa tovar poistiť.
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na
základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a
poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby
podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je
doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže
predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej
osoby.
10.11. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Tovar sa vráti priamo
predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí v prípade
ak predávajúci súhlasil, že tieto náklady bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť
podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
10.12. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého
zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností
a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci
nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1
písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
10.13. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom,
aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe
vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
10.14 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci
nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu
ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní
porušený,
predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov,
kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ
tento obal rozbalil,
poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho
poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol
riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od
zmluvy.
predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho
kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné
uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného
úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.
10.15. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia
pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

11. Záverečné ustanovenia
11.1. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať
písomnú formu
11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme
e-mailových správ.
11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o
elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
11.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu
uzavretím kúpnej zmluvy.
11.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil,
že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel
ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

12. Alternatívne riešenie sporov

12.1. Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že
predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak
predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže
podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov
(ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS
subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom
určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom
platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.
Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie
nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim,
ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny
poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov. 
UPOZORNENIE:
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli vypracované pre spoločnosť MojeFyzio s.r.o., IČO: 55752861, Lietavská 3092/3 851 06 Bratislava spoločnosťou Krši s.r.o., Hviezdoslavova 275/27, Žiar nad Hronom 965 01,
IČO: 50 532 464, ktorá si vyhradzuje k tomuto dielu svoje autorské práva. Akékoľvek použitie tohto diela alebo
jeho časti (rozmnožovanie, kopírovanie, skenovanie alebo iné šírenie textov, tabuliek a ďalších súčastí tohto

diela) mechanickým alebo elektornických spôsobom bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti
Krši s.r.o. na takéto použitie je prísne zakázané.

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

  1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Predávajúci:   MojeFyzio s.r.o., IČO: 55752861, Lietavská 3092/3 851 06 Bratislava Telefón: +421917248836 Email: kontakt@fyzioobchod.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako príloha č. 1 obchodných a reklamačných podmienok. V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky [vložte adresu webového sídla]. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

  1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vypracované cez www.overenyshop.sk